X
تبلیغات
نعشگے هآے آلآسـکآیےِ یکـ دخے دیوونـ ــہ♣
نعشگے هآے آلآسـکآیےِ یکـ دخے دیوونـ ــہ♣
وَقتـــے مَغزِ فیریــــز شُدَت تَرَکـــ بَر میـــدآرِهـ♀♂
90/06/16
برررررررررررو ادامهــــ !! ( فعلا ک ثابتهــ )
                                               حَرفآیــ نگفتهــ رو بِخونْـــ ....(:

 + تولد وبلآگـــ : ۲۷/۱۱/۱۳۸۹

+ مجبور شدمــ وآســ خآطر یکـــ سرے دلآیلــــ پآک کنمــ پست هآے دو/سہ مآهـ اولــ وبمو..

گفتــ ـــــــــــــــم درجریــ ــآن بآشید!..;)


ادامــ ـــه دیوونــ ــهـ نوشتــ ــهآ!
+ 1:13 PM || ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
92/12/22
نمیدونمـــــ..!!

درود..

نمیدونمـــ خوبمــ ی بدمــــ..

مختصر بگمــــ..

کلا نمیدونمـــــ..

تشویش بودنـــت برآم خ سنگیــــنه...

فق زد بآزیــــ..بیرونـــ..موبآیل...استرس..درسمــــ بضی اوقآت..

سرمــ درد میکنــــــِ..بوی خون حس میکنمــ..روی بدنمم کبودیو خون مردگــــی یهو پیدآ میش..

کلا نمیدونمــ خوبمــ ی بدمـــ..روآنمــ آشفتس..

وبمــ چآرسآلش شد ف کنمـــ..

عید نزیکهــ..

دیدو بآزدیدو دوس نآرمـــ چندآن...

حوصل خودمو نآرمـــ..لآغرشدمـــ بآز....

بسهـ..زیآد ح زدمــ..

بدرود...

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

+ 5:48 PM || ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
92/11/26
فق برو......

درود...

دآشمــ فرآر میکردمــ از ف کردنــ بت..

ف کردن ب خآطرآتت..

ف کردن ب احسآســــی ک بت دآشمـــــ..

ازینک عوضی بودنت ثآبت شد نآرآحت نیسمــــ..

دگ فرآر نمیکنمــ از ف ات..مرور میکنمـــ..

امآ ی چیزی سنگینـــــی میکنــــه روم..

وجودتـــــ..

ولمـــــــــــــــــــــــ نمیکنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آشغآل..

ازینک نیسی نآرآحت نیسمـــ..نمیدونمــ چیت دآرهـ روآنیمـــ میکنهـ..

چرآ فرآموش نمیشــــی؟؟..م ک ب ت دگ حسی نآرمــ..

بمرگـــ مادرم حسی بت نآرمــ دگ..

پس چرآ نمیتووووووووووووووووووووووووووووونمــ بیرونت کنمــ از زندگیم؟؟؟..

ی چیزی دآرهـ مث خورهـ از ت منو تموم میکنــِ..

دآرهـ نآبود میکنِ منو..

نمیدونمــ چیهـــــــــــــــــــ..نمیدوووووووووووووووووووووووووووووونمـــ..فق دآرهـ عذآبمــ میدهـ..سنگینمــ..سنگیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن..دآرهـ منو از بین میبرهـ..روآنمو دآرهـ میخورهـ..چرآ احسآس سبکی نمیکنمــ..احسآس رآحتی..ی کوه رومهـ..دآرمــــــــــ روآنی میشمـــ..

ت رو ب هرکی میپرستی ولمــــــــــــــــــــ کن..ولم کن..

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

+ 10:35 PM || ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
92/11/15
خفـــــــه خون بگیر.........................

زندگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی خفهـ اَس....

یکمــــــــــ اکسیژن میخآمــــ..

ک ب آدمــ شریکش کنمــ..ن حیوونآی دوپآ........

دلمــــ آدمــ میخآد..

ی اپسیلونـــ انسآنیت..

کل آدمآ کرهـ زمینو ک فشآر بدی ی قطرهـ همــ نمیتونی انسآنیت جمع کنـــی..

دلمــ برآ اون استثنآ هآ میسوزهـ ک این وسط تلفــــــــــــــــــــــــــــ میشن......

مغزمــ درگیرهـ....

میخآمـــ مث اون ومپآیرآی لعنتــــی ت فیلمآ انسآنیتمو خآموش کنمـــــــــــــ..

طعم زمینو بخوردمــ دآدی خدآ..شیطآن بدجوریـــــــــــــ دآرهـ میتآزونـــ ــــــه..

ت این شرط بندیـــ روسیآت کردیمــــ..چ میخآد سرمونـــ بیآد......

سرم دردمیکنــــــِ...

دگ نمگمـــ چرآ...ح مردمــ بدرک..ذهن مردمــ بدرک..دخآلتآشونــ بدرک......


فق ی لیوآنــ آبمیوهـ میخآمو ی کیبورد...

ورزشمـــ..پیآنوم..ب درسمــــ..آهنگو فیلمآم..نوشهـ هآمــــــــــــــــــ..

ب ایچکـــی نیسمـــ بدمــ میآد ازین چیزآ.....مردمــ برآم مهم نیسن..فق خودمــ مهمم..فق خودمــــ...ب خونوآدمـــ..

اعتقآدآتمـــــ..وحشی شدن..مغزمو خرآش میدنـــــــــــ..بوی خونــ حس میکنمــ..میریزهـ ت گلومــــ..

بدون مقدمــــه بدرود.....

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

+ 1:56 PM || ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
92/10/29
میخآمــ دهنمو گل بگیرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..

دلمـــ تنگ شدهـــ..+

میخآسمــ بآشـــــی...

تموم شدهـ..

امـــــآ انگآر هنوز هستــــی...

چ حآلی دآری...؟..فقط اینو میخآمــــ بدونمــــــــــــ..

غمـــ آلودمــ......+

آهنگ عآدت هلنو دوسدآرمــ..پیآنو ورژنشو..

دوبآرهـ میخآمــ برمــ پیآنو..

چند ت درسآمو افآدمـــ..امآ پآسمــ میکنن..

میخآمــ درس بخونمــ..امآ.......نمیشِ..

پینگ پنگ میرمــــ..

دگ هرکــــی میپرسِ چطوری نمگمـــ خوبمــــــ..میگمــ بدنیسمــــ یآ بدم..اگ گفمــ خوبمــ دروغ محض بودهـ..

أح..وقتـــی ای ح آرو میزنمـــ أ خودمــ بدمــ میآد...

انگآر تب کردمــ..هزیونــ میگمــــ...

{مث بوی گس بآرون پآییز..هنوز بوی تنت ت خآطرمــ هس....}

( ی تیکِ أ آهنگ کیآنـــ مقدمــ بود..)..

دلم پیست میخآد...

دلمــ بچگیآمو میخآد...

دوسآمو...

سروخوشیمو...

دلمــ الآنمو نمخآد..

این آهنگ مهدی مقدم ..میآم سرآغت..خوبهـ..نمیدونمــ چرآ..:|

چقد جدیدا شهآب تیآمو خوشمــ اومدهـ ازش..:|

حتـــی أ زدبآزی..:|

کلا یجوریــــ شدمـــــ نچسب..یخ..

حس میکنمــ بچگی نکردمــ..و هنوزمــ بچگی نمیکنمـــ..

منظورمــ أ بچگی نکردنــ این نیس ک رفتآر بچگآنهـ نکنمــ..ن..منظورمــ اینهـ ک شآد بآشم ب دوسآم بآشمــ..استفآدهـ کنمــ أز بچگیمــــــــــــ..

زندگیمو دآرمـــ أ دس میدمـــ...ب ی تآر مو بندهـ.........

بســـــه..درود نگفمــ ک بدرود بدمــ..

دلتنگمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

+ 1:16 PM || ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
92/10/14
خآصِ من...؟

وقتـــــــــی حآلم بدهـ..

لعنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی کجآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟..

نبودنــــت..بیخبریت..خبرآی بد....

شدهـ ی بغض..میپیچه ت گلومـــــ..

فقط بســـــه..

صبر زیآدیــــــ ب خوردمــ دآری میدیـــــ..

وقتشهـ تعطیل شم........+

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

+ 4:54 PM || ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
92/10/03
:)

درووووود..

أوآلآتـــ..

اتفآق خ افآدهـ امآ حسش نیس بگمــــ!..:دی

فلا..

++++رمزو فق ب کسآیی میدمــ ک سرمیزنن..:)

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ


ادامــ ـــه دیوونــ ــهـ نوشتــ ــهآ!
+ 11:40 AM || ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
92/08/30
دلمــــ تآریکــــــــ ـــ میزنــ ــه..

درووود..

برگشمـــ..

حس میکنمــ ب وبمــ قهریمــــ!..

آدمــ ک مجآزیـــ زندگـــــــ ـــی کنهـ بآأدمــ روآنیــ بزنِ و ای ح آرو بزنِ دیهــ..

مچ دس رآسمــ ۴-۵ سآل پیش برگشت..

دو هفتس همو نخطهـ دردهـ..دردش رسید ب انگشآمــ..بعد سآق دسمــ..و بعدم کتفمــ..الآنم ورمــ کردهـ کف دسمو انگشآمــ..خدآ میدونِ مرحلِ بَـــعدی چ اتفآقی میخآد بیوفهـ..

درسو دوسدآرمــ ولیـــــ ت ی مسلهـ رو نمتونمــ حل کنمــ اَصـــــآبمــ خورد میشِ ولش میکنمــ درسو..

کآرنآمهـ مآهیآنهـ رو میدنــ..گفن شمآ آ ک نمرهـ زیر ۱۶ دآرینــ بآد مآمآنو اینآتون بیآنــ بگیرنـــ..وآس همی نتیجِ گرفمــ اِس نرفهـ وآس بآبآمــ ک کآرنآمهـ رو تحویل دآدنـــ..ب مآمآنم ح زدم ک ب بآبآ نگِ..گ اگ درس بخونیــ نمگمــ..ایچی دیهـ..منمــ گفمــ بآش..ولیــ میدونمــ طبق معمول سرغذآ بحثشو وآ میکنِ و ب بآبآ میگِ....

دیهـ خوشمــ نمیآد شکلک بذآرمــ..

دلمــ وآس مرتضـــــــــــــــــــــــــــی تنگــــــــــــــــــــــــــــــ شدهـــــــــــ..اَ تــــــــــه دلمــ میخآمــ بختش خوش شِ..همرآهـ خآنمش..

گلوم دردهـ..سرمــــآی لعنتــــــی..

أ درد دس نمتونمــ حتی درس تآیپ کنمــ..

پیآنو  ک ول شد..ای ترم ثبت نکردمــ هنوز..

+خ چیآرو میخآی..امآ نمشِ.. درد دآرهـ وقتی ت ذهنت نبودنش آزآرت میدهـ..

م خوبمــ..امآ نمدونمــ چرآ أ دآخل دآرمــ میپوسمــ..روحمـــ بیقرآرهـ..نفسمــ تنگ میش چشآمــ میزنِ بیرونــ..بیقرآرمــ..خ..اینقد ک میخآمــ پآشمــ همهـ رو بندآزمــ بجونــ هم..همــ ــه رو..ی همهمهــــ شدید ایجاد شِ..همهـ دنیآ دآد بزنن..انگآر وجودمــ میخآد دآد بزنِ..میخآد خآلیــ شِ..

ب ی آرآمش بعد طوفآنـــ احتیآج دآرمـــــ..

امآ......

..حتــــی حآل نآرمــ أ جآمــ بلند شمــ..

دلمــ ی آدمــ متفآوت میخآد..ک فق ح بزنِ برآمــ..ح آی متفآوت..

دسمــ  درد میکنِ..

ف بدرود..

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

+ 4:8 PM || ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
92/07/17
:&..

درووود..

بعد مدتـــــــــــــــهآ آمدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...:|

حوصل وبمو نآشمــ..شرمندهـ دیهـ..

اومدمــ فق بگمــ مر۳ چیــــز بس مزخرفیـــــــــــست..و فق أزش بگمــ ت ای پست..هرچ اتف افآدهـ ت ای مدتیــ ک میرمــ مر۳..

اولینــ منفیمو روز سومــ بو ف کنمــ ک گرفمــــــــــــــــ..

ی نمرهـ ی تکمــ گرفمــ تآزهـ!..:دیــــ..تآزشمــ ی بیستو ی مثبتمــ گرفمـــ..بعــــــــــــــــــــــــــلشمــ..اینجوریآآآآس..

اصفهآنیـــ یکیـــ أ معآونآس..شنبهـ رفـــهـ بودیمــ مدرسآنــ شریف..ت برگشیمـــ صآفــــ جلومـون سبز شد..منمــ آرآیش کردهـ بودمو مآنتو کوتآهو موی بیرونو فلآنو اینآآآآآآ..چیزیـــ ک نمتونس بگ..فردآش ت مر۳ موآمو ریختهـ بودمــ بیرونـــ..یهو دیدمــ اومد ت صف جلو م وآسآد دسآشو کرد ت موآمـــ..منمــ متنـــــــــفرمــ ازی حرکتش..یهو گف دسبندتو بآز کن گیرهـ سرتو بآز کن موآتمــ بکنــ ت..صب عین عصر نیس!..:|..:|..:|..ز تفریحش دوبآرهـ منو ب همو حآلتــ دید دوبآرهـ گف چرآ دسبندتو بآز نکردیــ؟؟گیرهـ تو بآز کن..م بآزمــ ت رو میبینمـــــــ..:|..

ینیآآآآآ..روم حسآس شدهـ یجور زشتی..أح أح..

معلمآ همهـ دآرن جآمنو ب دوسآمــو عوض میکننــــ..:| لآمصبآ بذآرینــ مر۳ شروع شِ بعــــــــــــــــــــــــــــــد..أح..

إمروز سرزبآنــ ایقد مسخرهـ بآزی درآوردیمــ ب گوشیآمونــــ..بآزیــــ..آهنگــ..عکس..

کلآسمونــ قربونش برمــ ت امروز پردهـ نآش بقیهـ کلآسآ مر۳ دآش :|..مآمــ رفیمــ مقوآ أ خود مر۳ بقول ودمونــ دزدیدیـــــــــــــــم ب چسب چسبوندیمــ ب پنجرهـ کلآس روش خآطرهـ نوشیمــ ب غلط گیر..:دی..معآون پرورشیــ دیدهـ بود حرص میخورد امروز..ک چرآ مقوآ آ نو رو ایجوریــ کردیمــ..

تقصیر خودشونــ بود..

ی معآون جدید اومدهــ..مآل سوم چآرمآس وآس همیــ همش دم کلآسآ مآ افآدهـ..ولیــ ایقد بآ شخصیتهـ..خ خ خ زیآد..آدمــ حآل میکنِ ت ح میزن ای..دآد نمزن..امروز بین همهـ اومد بمآ گیر دآد:|..میگ چرآ شمآ دو ت همش ت رآه رو این؟؟چرآ هروقت میآمــ شمآ همش بیرونین..؟..:|..چرآ ایقد رآه میریـــــن؟..

جلس دوم شیمیــ گف همهـ جآتونو عوض کنین عین سینمآ نشسینـــ..پآشدیمــ عوض کردیمــ..اومد عقب جآ مآ ۳ نفرو عوض کرد دوبآرهـ :|..هرچ میومدیمــ ح بزنیمــ بیمــ اگ میخآسین جآ عوض کنین خو أ همونــ اول خودتونــ میکردینــ دیه چرآ بمـآ میگینــ پآشین خودتون عوض کنینــ؟؟هی وسط ح میگف هیسسسسسس..هرچ میخآسیمــ ح بزنیمــ هی میگف هیسسسسسسسسسس..اعصآبمو خورد کرد بلند گفمــ : أه خانومــ ایقد وسط ح م نگین هیس هیس هیس..دآرمــ ح میزنمــ هیس هیس نکنین..

بعدش  محترمآنهـ برگش گف بلهـ بفرمآیید؟..:دی..

ص کنین ف کنمــ دیهـ چ اتفی افآآآآد..

..

ن دیهـ حآلمــ بهمــ خورد أ بس أ مر۳ گفمــ..بقیش بعدا..:دی..

×ـ×هندزفریمــ گم شدهـ..:((..

×ـ×موآمــ فرهـ و حآلت دآر..جدیدا بیشتر حآلت دآر شدهـ..کج میریزمــ بیرونــ..ت مر۳ و بیرونــ چن نفر گفنــ ببعی :|..

انگشآمــ خس شد :دی..دیهـ بسهـ خ ح زدمــ..:دی..

بــــدرود..

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

+ 9:43 PM || ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
92/06/12
کپیــــــــــــــــــــ..!××
ببین آقآ..

زشهــ..کپی خ زشهــــــــــــ..

وقتی مغز فیریز شدتــ ترک برمیدآرهـ رو أ رو اونــ وبت بردآر..

اونــ مآلــ منهـ آقآ پسر..یآدبگیر أ خودتــ بنویسی..ن کپی کنیــ مآلــ یکیــ دگ رو..

آدرس وبتو نمینویسمــ..امآ پآکش کن..**

ملومــ شد مآ مث همــ نیسیمـــــ!..

+ 2:31 PM || ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!