برررررررررررو ادامهــــ !! ( فعلا ک ثابتهــ )

                                               حَرفآیــ نگفتهــ رو بِخونْـــ ....(:

 + تولد وبلآگـــ : ۲۷/۱۱/۱۳۸۹

+ مجبور شدمــ وآســ خآطر یکـــ سرے دلآیلــــ پآک کنمــ پست هآے دو/سہ مآهـ اولــ وبمو..

گفتــ ـــــــــــــــم درجریــ ــآن بآشید!..;)


ادآمـــــــه

۹۰/۰۶/۱۶.13:13 PM.ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
یـــوهو:)

 

درود..

زنـــــــدم..!!..

گــرچِ وآس کســـی مهم نیس اینجآ..

رآســـــش نظر کسیمــــــ مهم نیس..

مهمـــ نبض شآهرگ گردن منـــــــــــــــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ک دآرهـ منظــــم و رو ریتم میزنــــِ..

ازین مجآزی خســـِـه شدم..یکــم وآقعی بآشین خُــــــــــــب..همــــه سرشون ت این سگ پدرهـ -__-..

شآأد اگ مخترعآی این دنیآی مجآزیو کآمپیوتو موبآیلو....آیندهـ رو میتونـــسن ببینن اخترآع نمیکردن اینآرو..

دلمـــ آدم وآقعـــی میخآد..

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

۹۴/۰۲/۰۶.15:37 PM.ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
#.#

درود..

عآشق این قآلبمم..یآد سید برت میوفتمـــ شدید..بش ی حسی دآرمــــ..ی حس خآص..ازش خ خوشمـــ میآد..آهنگآش..مخصوصن دومینوز..برآم تبدیل شدهـ ب ی اسطورهــ..بعد سید پینک فلوید دگ مث قبل نبود انگآر..ت آهنگآشون هنوز ی چ کمــــه..

مغزم اتوبآن کشی دآرهـ میش..درسآ رو مخمن..ایچی نخوندم برآی کنکور..هنوز موندمـــ..

خ وقت بود نیومدهـ بودمــ اینجآ..

هفت ای یکبآر ب سآرآ درس میخونیم برآی امتحآنآ..و همشو میرینیمـــ..درس مزخرفترین چیزیـــه ک دیدمــ..

دلـــــــــــــــــــم میخآد برمـــ سرکآر..دگ روحیآتمــ ب ریآضی نمیخورهــ..ب هنر بیشتر جور درمیآمـــ..خ وقتــه حس میکنمــ اشتبآه بزرگــی بود ریآضیو انتخ کردمــــ..دگ علآق ی اونجوری نآرمــ..بآأد میرفمــ هنرستآن..زندگیمو الکــی ریختمــ بهم..کنکور هنرم میخآمــ بدم..

موهآمو کوتآهــ کردمــ..گفتمــ!؟..ت پآیین کمرم بود..شد ت گردن..عصبی بودمــ..

خ وقتهــ ب دستآمــ لآک نزدمــ..

لینکآمو میخآمــ پآک کنمـــ اکثرشو..دگمــ کسیو لینک نمیکنمــ..

الآن ک برمــ ملومــ نیس دف بدی کی بیآمــ..

رآبط شخصیم بهمــ ریختس..

+کلآفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..

بدرود..

۹۳/۰۹/۰۷.14:32 PM.ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
...همیــــــنهـ ک هس..

درووود...

نمیدونمــ برآی چ..برآی کی مینویسمــــ..

برآی رسیدنــ ب آرآمش درونــــی؟؟..یآ ی تسکیـــنه..

برآی کــی اهمیت دآرهـ این شر و ورآ؟..

احسآس احمق بودنــ میکنمــ..

آرهـ..دل نآزکمـــ..اشکمــ دم مشکمــه..جیغو دآد رآهـ میندآزمــ...خ موق آمــ سکوت میکنمـــ..جلوی خ چیزآ..بآأد ح بزنمــ وگرن دق میکنمــــ..بآد درد و دل کنمــ..امآ خ چیزآمــ حک شدهـ ت مغزموکســـی رآجبشون چیزی نمدونــه..دوگآنگـــیِ ذهنیـــ دآرمـــو ب خودممــ حتی سآز مخآلف میزنمـــ..ب دردودلآ گوش میدمـــ..سعی میکنمــ درک کنمــــ..لجبآزمـــ زود عصبــی میشمــ گیر میدمــ همش..حتــی پرخآشگرمــ هسمــ خ جآ آ..امآ یآد گرفمــ ت عصبآنیت هرچیـــــــــــــــــــــزیو نگمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..آآآآآآآآآآآرهـ..

نآخنممـــ نمیجومــ درضمن..

أ ح آی غیرمنطقیمــ بدمـــ میآد...

خآبممـــ میآد..دلممــ برآ رفیقآمــ تنگــــ شدهـ..

بدرود..

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

۹۳/۰۴/۱۰.14:57 PM.ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!

جو عوض شد...

آهنگو خودتونــ پلی کنین..:/

۹۳/۰۴/۰۵.18:56 PM.ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
وجودِ مـــــَــــن..

درود..

بدمینتون میرمـــ..

بدنمــ درد میکنـــــِ..

زهرآآآآآآ..رفیـــــــــــــــــــــــــــــــــــق..دلمــ برآت یذرهـ شدهـ کصآفط..

کلا بیکآرمــــ..

بویِ خونـــــ..

انگآر ت برزخمـــ..

هنوز میترسمــ..

بآد مغزو خآلی کنمـــــ..

بود و نبود ک یکــی میشِ..ینــی همینـــ..

احتیآج ب خآلــی شدن..ح آی بی سر و تهــ..

ی چیزآییو نبآأد بفمی..امآ میفمــی..چندسآل میگذرهـ..کم کم رنگــ عآدی شدن میگیرن..ت اینکِ ی روز دوبآرهـ میشینی مرور خآطرآت..خون میزنِ ازون زخمــ بیرون..

کیمیــ اینجآس..

خ موق آ ف میکنمـ دقیقا جآی اشتبآهیمـــ..ی آدمــ اشتبآهی..

نمیدونمــ..

ندونستن بهتر أ دونستنـــِ..

فق نمیخآمــ بعد مرگمــ بیآن زیآرت..

ی مردهـ ک خآطرآت مقدسو ب رخ میکشِ..ی احمقیــ ک وقتی بود نفمید..

آرهـ کیمی اینجآستو ت نمیبینی..

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

۹۳/۰۴/۰۵.17:50 PM.ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
?!WTF

و اکنــــون..تآبس ت رآهــــه..9 سآعت مآنع رسیدنشــــه..

تآبس شلوغـــــــیه امسآل..

کنکور..

و کوفت..

کی ف شو میکرد..الآ بآد خودمو وآس کنکور آمآدهـ کنمـــ..هـــــــــــِ..منــی ک ت دیروز درگیر کشش ذهنیـــِ دبسآنی بودن بودمـــ..خ مزخرفــــه..امسآل دیر و بدددد گذش..سآل گهُــــی بو..

ن قرآرهــ فـآز + بردآرمـــ ن ح کسمغزآییو بزنمــ ک ت مطبشونــ میشیننو نکآت خوب زندگیو رو میکننـــ..ن اون عدهـ ی دپ ک فق أ دل شکستشون خزئبلآت میبآفن..

ایندف میخآمــ سآکت بآشمـــ..

چیزی ک بیشتر همــه ت ذهنمــه جنگآی تآریخیـــه..

و فیزیکیــــ ک قرآرهـ بیوفمـــ..

ن تغییر ت کآرهـ..ن ثبآت منشــــی..

وآت دِ فآز؟..نمیدونمـــــــ...

شآد هآیدهـ..

موفق بآشــــی بشر..

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

۹۳/۰۳/۲۰.22:7 PM.ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
*_____*

درووود..

امرو کلآس فیزیک گذوشِ اسآتید شآیسهـ..

امتآم أ شنبـــــِ شرو میشن..

لآک فیروزهـ ای زدمــــ..

انضبآط امسآل 17..

گفن ثبت نمکنن سآل دگ..

گه میخورن..

فق نمدونمــ بآبآمو چ بگمــ بش..

روز پدر مبآرک..

موآمو دلمــ میخآد همشو کوتآه کنم..ت پآیین قوس کمرمـــه..

رمز ب ی عدهـ خآص دآدهـ میشِ..

بدرود...

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ


ادآمـــــــه

۹۳/۰۲/۲۳.13:57 PM.ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
سنفونـــــــی دلخرآشِ بودنـــــ....

"دود سیگآر شدمـــــ ت ک نبینمـــ چیـــــزی.."

از پرشهآی بیهوآی زندگیـــــــم خس شدمـــــ..

در عینـــ یکنوآختـــــــــــی بآلآ پآیین دآرهـ..

دلمــــ برآی مَن تنگــــــــ شدهـ..همزمآنــــ أ کیمیآ بودن خسِ شدمـــــــــ...

ذهنمـــــ ازدحآمــــ وحشتنآکـــی دآرهــ..نمیتونمــ جمعش کنمــ..أ کنترلمــ خآرج شدهـ...

" افــ_ــکآر مبهمــــــــ..متوهمـــــ..توهمـــــ.."

وجودمــــــ منو آزآر میــدهـ..نآخنآی کوتآهمــــ..

ح آی بی ربط..

غصــــه ی دیگرآنو خوردن..

بآتلآقـــــــــ مجآزیــــــــ..

دلمــــ انقرآض میخآد..انقرآض موجودآتـــــــ دوپآ..

تصورآتـــــ بدی دآرمـــ أ مرگ..

تنهآیـــــی مطلق..تآریکــــــی..ترس...

دلمــــ نو شدنـــــ میخآد..

دگ کپک زدمـــــ..بآور کن..

روحیآتمــــ ب اطرآفیآنمــــ نآجورهــــــ..ب دوستآمــــ...

زندگــــی مجردی میخآمـــ..تنهآیی سپریـــــ کردنــــ بدونـــ عنصریـــ أ خونوآدهـــــ..

اقتضآی سنــــــه..

"رفتمــ از کوچـــه ک شآید ب خیآبون برسمـــــ.."

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ


۹۳/۰۲/۱۸.18:58 PM.ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!
مغزمـــــ دردمیکنـــــــــــــــــــــد..

دروود..

اینقد نبودمــ ک وقتـــی میخآسم لآگین شم دلشورهــ گرفـــه بودمــ :| ..

دلمــــ برآ جو اینجآ تنگ شدهــ بود..

حآلمـــ تعریفـــی نآرهـ امآ ترجیح میدمــ بگمــ خوبمــ..

ی احسآس نگرآنـــی..

ی چ شبیــــــه منتظر بودن..

خآب دیدمـــ تصآدف کردمــ روحم جدآشد أ تنمـــ..مُــــردم..درد دآش..نمیدونمــ تأثیر فیلمآس ی بآأد منتظر ی اتفآق بآشم..

وقتی مردمــ روحم ت عذآب بود..همش نآرآحت این بودمــ ک بقیهـ مخصوصا مآمآنمـــــ..چ بلآیی سرش میآد ت خبر مرگمو میشنوهـ..روحم ک رف پیشش میدیدمــ ک منتظرمــ بود..

التمآس میکردمــ برآی زندهـ شدنمــ..

چن ت أ کآبوسآم : آدمـــ کشتن..مردن خودمــ..کوچــه و خیآبونوخونمون..سآختمونمون..جآدهـ..تفریح..

ولــی ت آلآ خآب بچگیمو ندیدمــ..

ذهنمــ مشغولـــه..طبق معمول..خستس..

+من صآدقآنــــه روز تولدمـــ بغض میکنمــ...وقتی تو اینچنین کودکآنـــه شآد و سرخوشـــی..وقتی پر از عطر زندگیو شوق رویشی..از هرچــه کآد و تبریکو کیک...متنفرم.....

یآدِتْـــ نَــــرِه مَ یِــ دُخیــ دیوونَمْـــــ

۹۳/۰۲/۱۴.22:46 PM.ذهنــ هرزه یــ دختریــ دیووآنهــ!